Informace o zpracovávání osobních údajů

Dialog a generační soužití, z. s., IČ: 04709578, se sídlem Hřbitovní 490/6, 682 01 Vyškov (dále také jen „správce"), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR"), zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

 

Zpracovávání osobních údajů

Dialog a generační soužití, z. s. zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 

·        agenda související se správou a chodem spolku

·        personální agenda

·        smluvní agenda

·        realizace aktivit, programů a akcí pro veřejnost

·        rozesílání informačních e-mailů a pozvánek

.       elektronický adresář kontaktů

 

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Dialog a generační soužití, z. s. se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti spolku. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá taktéž o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Jakékoli dotazy v této oblasti lze vznést na kontaktním místě spolku Kostelní 406/2, 682 01 Vyškov, telefonicky na čísle 773 788 844 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese diogenesvyskov@gmail.com.

 

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se přímo na správce.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je správce zpracovává, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že správce Vaše osobní údaje nezpracovává po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že správce Vaši žádost nevyřídil tak, jak měl, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a nebude s Vámi v budoucnu zacházeno o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. 

 

Mgr. Marie Svobodová

Předsedkyně výboru spolku